سبد خرید شما خالی می باشد.
0 سبد خرید
ویژگیهای كاشی ضد اسید (استاندارد 3051 ملی ایران )

3051

ویژگیهای كاشی ضد اسید

تجدید نظر اول
چاپ سوم

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران كه بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با كسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:
(تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن كیفیت كالاهای داخلی، كمك به بهبود روشهای تولید و افزایش كارائی صنایع در جهت خودكفائی كشور - ترویج استانداردهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – كنترل كیفی كالاهای صادراتی مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور كالاهای نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی كنترل كیفی كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داخلی و جلوگیری از ورود كالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری كالاهای مختلف – ترویج سیستم متریك و كالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه كالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای و صدور گواهینامه های لازم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط كلی و نیازمندیهای خاص كشور را مورد توجه قرار میدهد.
اجرای استانداردهای ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه‏ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و كاهش قیمتها میشود.

 

کمیسیون استاندارد

 ویژگیهای كاشی ضد اسید

بسمه تعالی
پیشگفتار
استاندارد ویژگیهای كاشی ضد اسید بوسیله كمیسیون فنی مربوطه تهیه و تدوین شده و در چهل و چهارمین اجلاسیه كمیته ملی استاندارد ساختمان مورخ 75/2/25مورد تایید قرار گرفته ، اینك به استناد بند 1ماده 3قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع علوم، استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی كه برای اصلاح یا تكمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.
بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود.
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است كه ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد كشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.
لذا با بررسی امكانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است:
EN 176
ASTM:C – 279 1991
ISIRI: 25,67

 

 

1- هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها، روش آزمون و بسته بندی و علامتگذاری برای كاشیهای ضد اسید می باشد. روشهای اندازه گیریهای هریك از ویژگیها در استانداردهائی كه در متن به آنها اشاره خواهد شد مشخص می گردد، بغیر از روش آزمون كاشیهای ضداسید كه در همین استاندارد مطرح خواهد گردید. برای سنجش پایداری این نوع محصولات در برابر سایر مواد شیمیایی براساس نیاز مصرف كننده بایستی به استانداردهای موجود در ایران یا سایر استانداردهای جهانی مراجعه نمود.

2- تعریف

كاشی ضد اسید محصولی است بدون لعاب با جذب آب متوسط كمتر یا مساوی %1/5با بدنه به رنگ باز كه معمولا بصورت بدنه سفید یا با استفاده از مواد افزودنی رنگی تولید میگردد. این محصولات به خاطر استحكام بالا و مقاومت در برابر اسیدها (بجز HFیا اسید فلوئوریدریك) مورد توجه میباشند. لازم به ذكر است كه مقاومت شیمیایی این نوع محصول در برابر مواد قلیایی الزامی نیست.

3- ویژگیها

ویژگیهای كاشی های ضد اسید كه در این استاندارد مورد نظر می باشند به سه دسته به شرح زیر تقسیم می گردند:
- ویژگیهای ظاهری
- ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی
- ویژگیهای شیمیایی
3-1- ویژگیهای ظاهری
این ویژگیها شامل شكل،اندازه ها و ضخامت بوده و محدودیتها و شرایط مربوط به هر یك از این ویژگیها به شرح زیر می باشد.
2-1-1- شكل كاشی:
گرچه اكثریت كاشیهای تولیدی به شكل چهارگوش (مربع یا مستطیل) می باشند ولی محدودیت خاصی از این نظر وجود نداشته و فقط كاشیهایی كه به اشكال دیگر می باشند بایستی كلیه ویژگیهای آنها از جمله اندازه و ضخامت طبق مشخصات استاندارد كوچكترین كاشی مستطیل شكلی باشد كه روی آنها منطبق میشوند.
این استاندارد برای كلیه قطعات ضد اسید نظیر قطعات مخصوص لبه ها و كناره ها و همچنین قطعات با اشكال خاص كه در مخازن بكار میروند از نظر شكل و اندازه محدودیت خاصی قائل نمی شود ولی از نظر اندازه ها و رواداریهای مربوطه بایستی با توجه به اندازه های اسمی هر یك كد توسط سازنده تعیین می گردد و با توجه به اندازه ها و رواداریهای كاشیهای هم اندازه شرایط ذكر شده در این استاندارد را دارا باشند. از نقطه نظر ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی قطعات ضد اسیدی كه به اشكال غیر از چهار گوش می باشند بایستی كلیه ویژگیهای منظور شده در این استاندارد را دارا باشند.
3-1-2- اندازه ها
این استاندارد محدودیت خاصی برای اندازه كاشیهای ضد اسید وضع نمی نماید و حدود رواداریهای مجاز در اندازه ها در جدول شماره 1ذكر گردیده است.
3-1-3- ضخامت
این استاندارد محدودیت خاصی برای میزان ضخامت تعیین نمی نماید ولی سازنده موظف است در مورد هر یك از كاشیهای تولیدی ضخامت آنرا تعیین و اعلام نماید.میزان رواداری مجاز در ضخامت كاشیهای تولیدی نسبت به مقدار اعلام شده در جدول شماره 1ذكر شده است. ضخامت كاشی شامل برجستگیهای پشت آن می باشد.
3-2- ویژگیهای فیزیكی و مكانیكی
این ویژگیها شامل جذب آب، مقاومت خمشی، سختی سطح، مقاومت در برابر سایش ،مقاومت در برابر شوكهای حرارتی و مقاومت در برابر یخ زدگی می باشند. ویژگیهای فیزیكی و شاخصهای مربوط به هر یك از این ویژگیها و شماره استاندارد ملی روش آزمون این نوع محصول درجدول شماره 2گردآوری شده است.
3-3- ویژگیهای شیمیایی
كاشیهای ضد اسید درتماس با مواد شیمیایی اسیدی مقاوم هستند و همانگونه كه در بند 2ذكر شده مقاومت شیمیایی این نوع محصول در برابر مواد قلیایی الزامی نیست. به منظور آزمون مقاومت شیمیائی این كاشیها از روش آزمون تعیین مقاومت شیمیایی اسیدی بشرح زیر استفاده می نمائیم.

 

ویژگیهای كاشی ضد اسید

ویژگیهای كاشی ضد اسید

4- بسته بندی و نشانه گذاری(ثبت مشخصات)

كاشی باید دارای بسته بندی مناسب بوده و روی بسته آن اطلاعات و مشخصات زیر ثبت گردد:
- نام و علامت كارخانه سازنده
- نشانه ((ك - ض))
- جمله ساخت ایران
- اشاره به شماره این استاندارد و ضداسید بودن محصول
- كد محصول
- اندازه ها و ضخامت
تعداد مساحت تقریبی كاشیهای موجود در هر بسته اطلاعات باید به زبان فارسی نوشته شده و سازنده مجاز است علاوه بر آن اطلاعات را به یك زبان خارجی نیز روی بسته بندی ثبت نماید.

5- روش آزمون میزان مقاومت اسیدی

5-1- وسائل لازم:
5-1-1- خشك كن
5-1-2- ترازوی دقیق با دقت یكصد گرم
5-1-3- خردكن فكی
5-1-4- الكهای 6300میكرون (6/30 mm) و 4750میكرون (4/75mm)
5-1-5- اجاق برقی
5-1-6- لرزاننده مكانیكی
5-1-7- دسیكاتور
5-2- مواد لازم: اسید سولفوریك( 78% 60 B,SPgr =1.706وزنی)
5-3- تهیه آزمونه:
كاشیهای موردآزمون بایستی توسط خردكن فكی خرد گردد.دانه بندی مواد خرد شده بنحوی باشد كه شامل مواد باقیمانده روی الك 6300میكرون (درشت ترین دانه ها) و عبور كرده ازالك 4750میكرون (كوچكترین دانه ها ) گردد.
پس از تهیه حدود 1000گرم نمونه با دانه بندی مشابه شرایط فوق لازم است نمونه به كمك الكهای لرزان شماره 3 ( 6300میكرون) و شماره 4( 4750میكرون) بمدت 15دقیقه الك گردد.
سپس مواد باقیمانده روی الك شماره 4(كه از الك شماره 3عبور كرده) كاملا مخلوط شده و 2نمونه 50گرمی از این مواد مخلوط شده مذكور برداشته شود. این نمونه ها باید بمدت نیم ساعت داخل خشك كن و در دمای 120درجه سلسیوس خشك شود.
5-4- روش كار
هر یك از نمونه های 50گرمی بادقت 0/01گرم وزن شده و بهمراه 250میلی لیتر اسید سولفوریك داخل بشر ریخته شود. آنگاه محتویات بشر بمدت 48ساعت روی اجاق برقی قرار گرفته تا به آرامی عمل جوشش صورت گیرد. سپس محتویات بشر خنك شده و از صافی عبور داده شود.
آنگاه 250میلی لیتر آب به محتویات بشر اضافه شود و پس از اینكه بمدت 10دقیقه جوشانده شد از همان صافی قبلی عبور داده شود. این عمل شستشو 2مرتبه تكرار گردد و در مرحله بعد كلیه محتویات بشر از داخل صافی عبور داده شود صافی بهمراه محتویات آن داخل یك خشك كن در درجه حرارت 120Cخشك شده و سپس در دسیكاتور قرار گرفته تا خنك گردد. مواد بجا مانده در صافی به كمك برس بطور كامل تخلیه گردیده و با دقت 0/01گرم وزن شود.
درصد كاهش وزن از فرمول زیر بدست می آید.

ویژگیهای كاشی ضد اسید

یادآوری :
در صورتی كه كاشی ضد اسید مورد نظر به رنگ غیر از سفید باشد لازم است آزمون مقاومت شیمیایی كه در استاندارد ملی شماره 4001شرح داده شده علاوه بر این آزمون بكار رود.

استاندارد ملی

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

3051

 

استاندارد ملی

ACID RESISTANCE TILE (Specification)

Third Edition

 

 

منبع : موسسه ملی استاندارد ایران