0 سبد خرید

استاندارد کاشی و سرامیک

3051 ویژگیهای كاشی ضد اسید تجدید نظر اول چاپ سوم موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران...

تعریف كاشی ضد اسید محصولی است بدون لعاب با جذب آب متوسط كمتر یا مساوی 5/1 درصد كه معمولاً به صورت بدنه سفید یا با استفاده از...