کاشیران را جایگزینی نیست

سبد خرید

0

برچسب ها

طرح سنگ

 • آبدیس - سرامیک آبدیس خاکستری کونیکدار - شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس خاکستری کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس خاکستری کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده...
 • آبدیس - سرامیک آبدیس بژ کونیکدار- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس بژ کونیکدار- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس بژ کونیکدار- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده...
 • آبدیس - سرامیک آبدیس بژ - شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس بژ - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس بژ - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده نماییدانتخاب...
 • رخشا - سرامیک رخشا لیمویی کونیکدار- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی کونیکدار- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی کونیکدار- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو و سرویس بهداشتی و حمام استفاده...
 • رخشا - سرامیک رخشا لیمویی کونیکدار - شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو و سرویس بهداشتی و حمام - و کف سالن...
 • رخشا - سرامیک رخشا طوسی کونیکدار - شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا طوسی کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا طوسی کونیکدار - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو و سرویس بهداشتی وحمام - و کف سالن...
 • رخشا - سرامیک رخشا لیمویی 60*30- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی 60*30- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی 60*30- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو وسرویس بهداشتی و حمام استفاده...
 • ونوس - سرامیک ونوس کرم روشن - کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM

  ونوس - سرامیک ونوس کرم روشن - کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM

  ونوس - سرامیک ونوس کرم روشن - کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و سرویس بهداشتی وحمام استفاده نماییدانتخاب مناسبی است. لازم به...
 • ونوس - سرامیک ونوس کرم تیره- کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM

  ونوس - سرامیک ونوس کرم تیره- کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM

  ونوس - سرامیک ونوس کرم تیره- کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و سرویس بهداشتی وحمام استفاده نماییدانتخاب مناسبی است. لازم به...
 • شیدا - سرامیک شیدا آبی تیره - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  شیدا - سرامیک شیدا آبی تیره - کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM

  شیدا - سرامیک شیدا آبی تیره - کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و سرویس بهداشتی وحمام استفاده نماییدانتخاب مناسبی است. لازم به...
 • شیدا - سرامیک شیدا آبی روشن - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  شیدا - سرامیک شیدا آبی روشن - کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM

  شیدا - سرامیک شیدا آبی روشن - کاشی صدرا سرام میبد SADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و سرویس بهداشتی وحمام استفاده نماییدانتخاب مناسبی است. لازم به...
 • پانیا - سرامیک پانیا - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  پانیا - سرامیک پانیا - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  پانیا - سرامیک پانیا - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور مربوط به کاشی صدرا سرام میباشد و طرح سنگ است و چنانچه تمایل دارید از این طرح کاشی صدرا سرام جهت دیوارسالن و آشپزخانه و سرویس بهداشتی ونمای دیوار راه پله و راهرو استفاده نمایید انتخاب...
 • کسری -سرامیک کسری قهوه ای تیره- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  کسری -سرامیک کسری قهوه ای تیره- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  کسری -سرامیک کسری قهوه ای تیره - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو و دیوار سرویس بهداشتی و حمام استفاده...
 • روژان - سرامیک روژان فیلی- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  روژان - سرامیک روژان فیلی- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  روژان - سرامیک روژان فیلی - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرواستفاده نماییدانتخاب مناسبی است. لازم به...
 • آبدیس - سرامیک آبدیس خاکستری - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس خاکستری - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  آبدیس - سرامیک آبدیس خاکستری - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده...
 • تراورتن - سرامیک تراورتن کرم - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  تراورتن - سرامیک تراورتن کرم - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  تراورتن - سرامیک تراورتن کرم - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده...
 • رخشا - سرامیک رخشا طوسی - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا طوسی - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا طوسی - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده نماییدانتخاب...
 • رخشا - سرامیک رخشا لیمویی- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی- کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  رخشا - سرامیک رخشا لیمویی - کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیوار راه پله و راهرو- و کف سالن وآشپزخانه استفاده نماییدانتخاب...
 • کسری -سرامیک کسری صورتی روشن- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  کسری -سرامیک کسری صورتی روشن- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  کسری -سرامیک کسری صورتی روشن- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن استفاده نماییدانتخاب مناسبی است. لازم به ذکراست که قیمت کاشی...
 • کسری -سرامیک کسری آبی تیره- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  کسری -سرامیک کسری آبی تیره- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM

  کسری -سرامیک کسری آبی تیره- شرکت کاشی صدرا سرام میبدSADRA CERAM طرح مذکور به شرکت کاشی صدرا سرام میبد است و چنانچه تمایل داریداز این طرح سرامیک صدرا سرام جهت دیوار آشپزخانه و دیوار سالن و دیواراستفاده نماییدانتخاب مناسبی است. لازم به ذکراست که قیمت...
 •  

  آدرس بانک اطلاعات کاشی و سرامیک  :

  بزرگراه رسالت  - میدان بنی هاشم  -  ساختمان جاویدان  - پلاک 335 -  واحد 4

  تلفکس (20خط ویژه ) :503  322   22   -   021   

  همراه جهت فروش داخلی: 09121970753  همراه جهت صادرات : 09129266128

 • 1